PassionTruyen.Com

Lời đồn

Kinh dị

254

Đang cập nhật

02-07-2018

Lời đồn

15 lượt thích / 254 lượt đọc
Event vòng1 Nghe nói " khi bạn ở ranh rới cái chết sẽ có một thiên thần dẫn lối cho bạn đến thiên đường" Thể loại : kinh dị :)))))))
Tags: kinhdi